Grilpur gel čistič trub a grilů, 500 ml

Akce ŠLAK
gel čistič trub a grilů, 500 ml (1)

Speciální čistící prostředek na odstraňování organických připálenin (tuků a  pokrmů) z pečících trub, grilů a keramických povrchů. Odstraňuje mastnostu. Uvolňuje připáleniny. Návod na použití Tatrachema Grilpur: Před… Více informací

 Skladem
7990 s DPH
Cena za 100 ml: 1598
ks
Výrobce:
Grilpur
Katalogové číslo:
12348
EAN:
8585003912250

Speciální čistící prostředek na odstraňování organických připálenin (tuků a  pokrmů) z pečících trub, grilů a keramických povrchů. Odstraňuje mastnostu. Uvolňuje připáleniny.

Návod na použití Tatrachema Grilpur:
Před použitím výrobek protřepejte. Návod na použití: Výrobek nastříkejte na znečištěné místo, rovnoměrně rozetřete, nechte působit 20 minut (při silném znečištění déle) a  nakonec důkladně umyjte vodou.

Obsahuje Tatrachema Grilpur:
nátrium-2-etylhexylsulfát;1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-,N-(C8 - C18 a C18 – nenasýtené acyl) deriváty, hydroxidy, soli; tetranátriumetyléndiaminotetraacetát. Složení: < 5 % aniontový tenzid, < 5 % amfoterní tenzid, < 5 % Na₄EDTA, Hydroxid sodný, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Upozornění Tatrachema Grilpur:
Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Datum spotřeby:

Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Muže vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Bezpečnostní list 160.63 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu Grilpur gel čistič trub a grilů, 500 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat