PULIRAPID Splendi na nerezové povrchy, rozprašovač, 500 ml

Splendi na nerezové povrchy, rozprašovač, 500 ml (1)

Produkt je určen na pravidelnou péči o nerezové povrchy, které při opakovaném užití zůstávají déle čisté, a usnadňuje odstraňování špíny. Je ideální na  čistění kuchyňských pracovních ploch, nerezového nádobí, vodovodních… Více informací

 Skladem
7990 s DPH
Cena za 100 ml: 1598
ks
Výrobce:
PULIRAPID
Katalogové číslo:
12368
EAN:
8002295000156

Produkt je určen na pravidelnou péči o nerezové povrchy, které při opakovaném užití zůstávají déle čisté, a usnadňuje odstraňování špíny. Je ideální na  čistění kuchyňských pracovních ploch, nerezového nádobí, vodovodních baterií, umyvadel, stěn trub na pečení apod. Nastříkejte produkt na čištěný povrch, třete vlhkou houbou a vyleštěte do vysokého lesku.

Je určen k čištění, leštění a dlouhodobé ochraně všech povrchů z nerezu. Pulirapid Splendi zabraňuje vytváření vápenatých usazenin. Zachovává krásu a  lesk nerezu. Usnadňuje odstraňování odolné špíny.

Typ povrchu:
Pro všechny povrchy z nerezu.

Bezpečnostní opatření:
Nepoužívejte na povrchy citlivé na  kyseliny jako je mramor, přírodní kameny, smalt, barevnou keramiku i laminát, teplé povrchy. Chraňte pokožku i oči před zasažením přípravkem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekonzumujte a nevdechujte. Před použitím pozorněte čtěte informace na obalu.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Bezpečnostní list 383.15 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu PULIRAPID Splendi na nerezové povrchy, rozprašovač, 500 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat