Fixinela WC čisticí prostředek s vůní květin 500 ml

Akce ŠLAK
Fixinela WC čisticí prostředek s vůní květin 500 ml
  • Fixinela WC čisticí prostředek s vůní květin 500 ml
  • Fixinela WC čisticí prostředek s vůní květin 500 ml

Fixinela na WC mísy 500 ml s příjemnou vůní odstraňuje rez a vodní kámen s  extrémní silou. Má dezodorační účinek, ničí bakterie, rozpouští vodní a močový kámen, odstraňuje rez a další usazeniny. Má příjemnou květinovou vůni… Více informací

 Skladem
6990 s DPH
Cena za 100 ml: 1398
ks
Výrobce:
Fixinela
Katalogové číslo:
02630
EAN:
8585003911796

Fixinela na WC mísy 500 ml s příjemnou vůní odstraňuje rez a vodní kámen s  extrémní silou. Má dezodorační účinek, ničí bakterie, rozpouští vodní a močový kámen, odstraňuje rez a další usazeniny. Má příjemnou květinovou vůni.

Použití:
Nanést na WC mísu, nechat působit dle znečištění a poté opláchnout vodou.

Složení:
5–15 % kyselina fosforečná, < 5 % aniontový tenzid, zahušťovadlo, barvivo a parfém.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o  přípravku!

Datum spotřeby:

Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

5-15 % kyselina fosforečná, menej ako 5% aniónový tenzid, zahusťovadlo, parfum, farbivo.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Fixinela WC čisticí prostředek s vůní květin 500 ml
Bezpečnostní list 152.02 kB Stáhnout soubor

Uživatelská recenze produktu Fixinela WC čisticí prostředek s vůní květin 500 ml

Vlastníte tento produkt? Chcete se podělit s ostatními o svých zkušeností? Neváhejte a ohodnoťte produkt.

Napsat recenzi
Hodnocení produktu
0% Hodnotilo 0 uživatelů

Mohlo by Vás také zajímat